سفارش تبلیغ
صبا ویژن
نسخه

«هوالرئوف»

شربت سرماخوردگی تجویزکرد

«روزی سه نوبت ،

یک قاشق مربا خوری »

فوق تخصص بی دردی ،

تشخیص نداد که

تکه ای خاطره در گلویم پریده است!

_______________

هی...نوشت 1: اینو مطب دکتر نوشتم...

هی...نوشت 2: جواب سوالهای احتمالی: مریض نبودم ، منشی هم نیستم....

هی...نوشت 3:رب لاتکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا...

هی...نوشت4: مدتی نیستم....حلال بفرمایید..


دوشنبه 93/4/2 8:16 عصربه قلم: سکوت خیس ™            نظر
........