سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مروریک خاطره...

«هوالرئوف»

...کوچه های بارانی 15 سال پیش رو مرور کرد...

همه چیز مثل قبل بود...هیچ چیزی عوض نشده بود...

اماچرا !!!خودش؛ به اندازه گذشت لحظه هایی به عمق 15 سال تغییرکرده بود !بی آنکه...

کوچه های بارانی15 سال پیش رو مرور کرد...

اما پای دلش مجروح...

اماآسمان خاطرش ابری

اماساحل چشمش نمناک

ودفترخاطراتش...

 خیس...

اماخدارو شکر که سردل ، به سرشانه امیدبه خداست...

-----------------------------------

---------------

هی نوشت: ...


جمعه 90/8/20 2:17 عصربه قلم: سکوت خیس ™            نظر