سفارش تبلیغ
صبا ویژن
‏‏ واژه ها ی تب دار

« هوالرئوف »

سایه ها دراز می شوند

و زمین ، سرد

جاده ...بی انتها

گام ها ؛خسته و نجیب

تا تو اما، فاصله ها

***

کودکانه هایم را مرور می کنم ؛

آرزوهایم ساده وکوتاه

وغزل های بی قافیه ای که گرفته ،

طعم نام تورا

آسمان کودکی ام

پرستاره...ماه

وچند  واژه که نیست درفرهنگ کودکی ام  ؛

غصه ، حسرت ، آه

آفتاب عبور می کند

ودوباره ،

دلی گرفته درجوار سایه ات پناه...

***

سایه ها دراز می شوند

وزمین سرد

کودکانه هایم چه دور

آسمان ابری ست

 واژه ها تب دارند

وغزل هامحزون

لحظه های تلخ را مرور می کند

آفتاب ، عبور می کند

از تو حتی ،سایه ای هم ،نیست...


سه شنبه 90/8/3 3:54 عصربه قلم: سکوت خیس ™            نظر