سفارش تبلیغ
صبا ویژن
نفرین جلال

« هوالرئوف »

 

بقول جلال :

« مثل سایه ی گنجشک دیرکرده ای،

در نیمه ی روز چله ی تابستانی ، بر دشتی بایر » ،

یاد تو

سایه ای گذرا برخاطرم افکند...

باد پاییزی

ناشرمعروفی شد

و

دفترافکارآشفته ام را

منتشرکرد...

ناگفته هایم

به چاپ مجدد رسید

مثل نفرین جلال...

ف.ح

______________________

هی...نوشت 1: ...

هی...نوشت 2: ...

هی ...نوشت 3 : رب لاتکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا...


جمعه 94/10/25 10:14 عصربه قلم: سکوت خیس ™            نظر