سفارش تبلیغ
صبا ویژن
پاییز...

"هوالرئوف"

رد پایت را

برروی برف دنبال کردم...

به جاده رسید!

فهمیدم که رفته ای !

وقتی برمی گشتم ،

گنجشک ها ، پشت پنجزه کز کرده بودند...

پیاده رو ، در خود مچاله شده بود...

و طبع هیچ شعری ،

عاشقانه نبود...

فهمیدم که رفته ای...

پاییز !

____________________

هی....نوشت 1:هی....

هی ....نوشت2:.....

هی... نوشت3:رب لاتکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا


جمعه 94/10/4 2:18 عصربه قلم: سکوت خیس ™            نظر