سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تظاهر...

"هوالرئوف"

پاییز

زنی ست

که خط های پیشانی اش را

از آینه

پنهان می کند

موهایش را به باد می سپارد

وچای رنگ پریده ی سردی را

سرمی کشد...

تاوانمود کند 

اتفاقی نیفتاده...

________________

هی... نوشت 1: رب لا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا....

هی ... نوشت 2: نه هیزم  شکن بودم که سپیداری را از پی در آورده باشم و ...نه.. ...

هی ... نوشت 3: ...


جمعه 94/9/27 9:32 عصربه قلم: سکوت خیس ™            نظر