سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
تظاهر...

"هوالرئوف"

پاییز

زنی ست

که خط های پیشانی اش را

از آینه

پنهان می کند

موهایش را به باد می سپارد

وچای رنگ پریده ی سردی را

سرمی کشد...

تاوانمود کند 

اتفاقی نیفتاده...

________________

هی... نوشت 1: رب لا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا....

هی ... نوشت 2: نه هیزم  شکن بودم که سپیداری را از پی در آورده باشم و ...نه.. ...

هی ... نوشت 3: ...


جمعه 94/9/27 9:32 عصربه قلم: سکوت خیس ™            نظر