سفارش تبلیغ
صبا ویژن
عمق فاجعه
 
«هوالرئوف»
 به علت بارش سنگین
مدارس شیفت صبح تعطیل شد
و ستون حوادث روزنامه عصر نوشت :
« که کودک درونم ، خانه نشین شده است ! »
از بس که
نگاهت سرد بود
و عمق فاجعه  ، سنگین !
___________
هی....نوشت 1:....
هی...نوشت 2:...
هی...نوشت 3:خدایا دستمو رهانکن

سه شنبه 94/9/17 12:41 عصربه قلم: سکوت خیس ™            نظر