سفارش تبلیغ
صبا ویژن
نیاز

 به پرنیان سبزانتظار

به مرغکان پرشکسته بازمانده ازشکوه کوچ

به آسمان آبی بهار

به عاشقان بی قرار

به اشک پیرمادران داغ دیده ی صبور

شهیدکان بی  مزار

قداست غریب آینه که گشته پایمال

به زیر چکمه ی غبار

 مراچنین شکسته دل

حزین وخسته جان ،روامدار

چومرغکان پرشکسته باز ماندم از شکوه کوچ

غم وترانه ماند و،من،

به لحظه های بی کسی

سرشک بی بهانه ماند و،من

به کوچه های خالی از ترانه ی سفر

به جاده های کور بی خبر

غروب جاودانه ماند و،من

به آب وآینه

به نغمه ی هزار

رهامکن مرا،

چنین شکسته وار...

   


چهارشنبه 90/2/21 5:35 عصربه قلم: سکوت خیس ™            نظر