سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خبر بارش احساس از یک لبخند...

« هوالرئوف »

آسمان.....اندیشه پرواز...

باد و شکوفایی قاصدک ها...

مادرم می گوید : « همره هر قاصدک ، خبری در راه است»

شاید خبر رد شدن رهگذری،

از یک کوچه ی تنگ

شاید ،خبر بارش احساس

از یک لبخند...

شاید...

خبر ردشدن خاطره ات از ذهن کسی

شاید خبر از دوستی شیشه وسنگ...

شاید خبر تجربه یک پرواز

شاید...

خبر بازی «سهراب» بارنگ...

*****

*****

قاصدک !

پنجره باز است ...

خبرآوردی ؟؟

وکسی چشم به راه است...

خبرآوردی؟

قاصدک ! نیست خبر؟؟

آه سکوتت تلخ است !

خبری نیست مگر؟؟

خبراین جاست ،بیا !

خبر این جاست ،ببر...

*****

خبراین است : سکوت...

دلش از بی خبری بیزار است...

خبرٍ تسخیرٍ ...ساحل چشمی با اشک !!!

خبر حسرت پرواز که در...

در دل یک سار است...

خبر رد شدن خاطره اش

از ذهن کسی

خبر غربت یک پنجره که

رو به یک تکراراست...

خبر این است...سکوت...

دلش از تکرارهم،

بیزار است....

هی....نوشت : امروز یه قاصدک فوت کردم تا برات بگه می ترسم از بی خبری،

می ترسم ار تکرار....بگه ...


سه شنبه 90/6/15 6:4 عصربه قلم: سکوت خیس ™            نظر
........