سفارش تبلیغ
صبا ویژن
بغض بود و...

«هوالرئوف»

بغض بود و اشک وعطش...وانتظارخیمه ها...وشرم مشک وعطش...

بغض بود و اشک وآتش ودود...وانتظارخیمه ها...وخیمه ای بدون عمود...

بغض بود و جوانی شبیه رسول خدا...بغض بود و پیکری « إرباً إربا »...

بغض بود و اشک آه و ناله...بغض بود و طفلی شیرخواره ... بغض بود و حنجره ای پاره پاره...

بغض بود و  تشنگی وحسرت آب...« هل سُقیَ أبی أو قُتِلَ عطشانا » ...بغض بود و یک سوال بدون جواب...

بغض بود و لب های خشکیده...بغض بود وعمه ای که خمیده...

بغض بود و نافله های نشسته شبانه...بغض و زخم وصبر و تازیانه...

بغض بود و اشک وآتش ودود...بغض بود و گونه های کبود...

بغض بود و زهرایی سه ساله...گوشواره های به غارت رفته،گوش های پاره...

بغض بود و رگ های بریده...بغض ودختری که داغ پدر دیده...

بغض بود و کنج خرابه...بغض و یک سوال ساده...« مَن الذی أیتَمَنی؟ »...

__________

_______

هی نوشت: حال دلم خوب نیست خدا کند که به دل عمه اقتدا کرده باشد...


دوشنبه 90/9/21 8:47 عصربه قلم: سکوت خیس ™            نظر
فدایی عشق

«هوالرئوف»

دودست و دو دیده ام

فدای عشق

ونامم

برآسمان سرافرازی،

بلندآوازه ، چون ماه

***

وفرات

 شرمسار...

 از نگاه عطشناک کودکان حرم

آه...آه

ومرا

میراث پدر بردوش

علی

ساقی کوثر بود ومن

سقای طفلان حرم...

وچشم مشک گریان

و روی فرات

سیـــــــــــاه

___________

____

هی نوشت1: یاکاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین

هی نوشت 2.دلم یه نگاه سلمان ساز میخواد...:(


چهارشنبه 90/9/9 6:57 صبحبه قلم: سکوت خیس ™            نظر
........